De artsen

De audiologen

De logopediste

De psycholoog

De onderzoekers

De audioprothesisten

 

 

Het Team

De artsenProf. Dr. Ingeborg Dhooge


beëindigde haar opleiding tot basisarts in 1988. Zij werd geneesheerspecialist in de neus- keel- oorheelkunde in 1992 onder het diensthoofdschap van Prof. Paul Van Cauwenberge. Zij bekwaamde zich verder in de otologie in Nijmegen onder Prof. Cor Cremers. Daarnaast doorliep zij ook korte stages in o.a. Zwitserland en Frankrijk.

Zij werd Doctor in de Medische Wetenschappen aan de Rijksuniversiteit Groningen (NL) in 1997. Naast haar huidige taak in de kliniek heeft zij een belangrijke lesopdracht in de opleiding geneeskunde, logopedie en audiologie en in de vorming van specialisten neus- keel- oorartsen. Zij is daarnaast secretaris van de Vlaams- Nederlandse werkgroep voor kinder neus- keel- oorheelkunde en lid van de internationale werkgroep rond middenoorpathologie. Zij is lid van de wetenschappelijke adviescommissie rond gehoorscreening bij kinderen (Kind en Gezin).

Zij werkte mee aan een aantal boeken en publiceerde talrijke artikels in nationale en internationale tijdschriften. Zij begeleidt talrijke jonge onderzoekers. Zij participeert regelmatig aan nationale en internationale wetenschappelijke meetings met voordrachten. Onder haar leiding werd een cochleair implant programma opgestart in Shangai (China).

Zij is sinds 2007 diensthoofd van de dienst NKO-heelkunde.

Prof. Dr. Els De Leenheer

beëindigde haar opleiding tot basisarts in 1999. Zij werd geneesheer-specialist in de Neus-, Keel- en Oorheelkunde in 2005 onder het diensthoofdschap van Prof. Dr. Paul Van Cauwenberge. Zij volgde hierna een otologische stage te Lyon bij Prof. Dr. E. Truy.

Sinds juli 2006 is zij vast staflid op de dienst NKO-heelkunde van het Universitair Ziekenhuis Gent waar zij zich toelegt op Oor-en gehooraandoeningen. In oktober 2009 werd zij benoemd tot deeltijds docent aan de Universiteit Gent.

Zij werd Doctor in de Medische Wetenschappen aan de Katholieke Universiteit in Nijmegen (Nederland) in 2001. Haar doctoraat handelde over familiale/erfelijke slechthorendheid waar zij in de loop der jaren een belangrijke expertise heeft in opgebouwd. In samenwerking met de dienst medische genetica startte zij het otogenetisch spreekuur op. Zij is tevens verantwoordelijk voor de opvolging van de kinderen die na de ALGO gehoorscreening (Kind & Gezin) worden doorgestuurd voor verder onderzoek van het gehoor. Zij is als verantwoordelijk otoloog, lid van verschillende multidisciplinair teams waaronder het Centrum voor Congenitale Aangezichtsafwijkingen (schizis-team), het multidisciplinair Down-team en de multidisciplinaire Turner kliniek. Sinds 2011 volgt zij de opleiding tot revalidatiearts.

Zij is auteur van verschillende internationale publicaties en mede-auteur van de gehoorstoornis survival gids (Abimo uitgeverij). Zij participeert regelmatig aan nationale en internationale wetenschappelijke meetings.


Prof. Dr. Jean-Baptiste Watelet

beëindigde zijn opleiding tot basisarts aan de UCL in 1993. Hij studeerde af als NKO-arts in 1998 aan de UCL Mont-Godinne. Hij volgde een opleiding tot revalidatiearts aan de Universiteit Gent. In 2005 is hij erkend als specialist in de functionele en professionele revalidatie van gehoor-en spraakstoornissen en sedert 2005 is hij tevens aangesteld als Revalidatiearts aan het Revalidatiecentrum “Ter Sprake” van het Universitair Ziekenhuis Gent.
Sinds 2010 is hij erkend als stagemeester in revalidatie van gehoor en spraakstoornissen.

Hij is hoofddocent aan de Universiteit Gent.
Dr. Watelet is kliniekhoofd sedert 2009 en extern consulent aan de afdeling NKO, Mont-Godinne UCL.

Dr. David Loose

is als NKO-specialist afgestudeerd aan de universiteit van Gent in 2007. Tijdens zijn opleiding tot NKO-specialist heeft hij zich gedurende drie jaar in de hoofd- en halschirurgie bekwaamd. Hiervoor heeft hij 1 jaar aan de Vrije Universiteit van Amsterdam gestudeerd. Na zijn algemene NKO- opleiding heeft hij zich verder toegelegd op de otologie, met specifieke interesse in de otologische chirurgie en vertigo. In 2008 werd hij doctor in de medische wetenschappen.

Van 2007 tot 2011 maakte hij deel uit van het team van otologen olv Prof. Dhooge. Vanaf 2012 is hij als consulent verbonden aan de dienst NKO-heelkunde.

Dr. Helen Van Hoecke

beëindigde haar opleiding tot basisarts aan de Universiteit Gent in 2003. Zij werd geneesheer-specialist in de Neus-, Keel- en Oorheelkunde in 2009 onder het diensthoofdschap van Prof. Dr. Ingeborg Dhooge. Nadien liep zij gedurende 6 maanden een bijkomende stage kinder neus-, keel- en oorheelkunde in het Sophia Kinderziekenhuis te Rotterdam.

Sinds januari 2010 is zij staflid op de dienst Neus-, Keel-, Oorheelkunde van het Universitair Ziekenhuis Gent, waar zij zich verder verdiept in de kinder NKO en de Otologie.

Sinds 2009 volgt zij de opleiding revalidatiearts.


Dr. Benedicte Verhaege

beëindigde haar opleiding tot basisarts in 1999. Zij werd geneesheer-specialist in 2006 onder het diensthoofdschap van Prof. Dr. P. Van Cauwenberge. Zij volgde een otologische stage bij prof. Dr. E.Offeciers te Antwerpen. Sinds 2011 is zij consulent op de dienst NKO waar zij zich toelegt op de problematiek van vertigo.
Hiervoor werd een specifiek vertigo spreekuur opgestart.


De audiologenFreya Swinnen

behaalde in 2005 het diploma van master in de logopedie, en studeerde in 2007 af als master in de audiologie aan de Universiteit Gent. In 2012 verdedigde zij een doctoraat in de medische wetenschappen gebaseerd op haar onderzoek naar de audiologische en genetische kenmerken van het gehoorverlies bij de erfelijke bindweefselaandoening osteogenesis imperfecta. Sindsdien vervoegt zij het cochleaire implantatie team op de dienst NKO, waarbij ze instaat voor afname van de gehoortesten met het oog op kandidaat-selectie, de intakegesprekken en postoperatieve afregeling van het cochleair implantaat.

Stephen Vlaeminck

is sinds 2003 in dienst  als klinisch audioloog en anno 2011 als hoofdaudioloog.
Hij is coördinator van de unit audiologie, maar verliest de feeling met het operationele poliklinische werk zeker niet uit het oog. Zijn expertise gaat uit naar patiënten met vestibulaire klachten.


Lotte Rombaut


studeerde in 2010 af als master in de audiologie aan de Universiteit Gent. Ze is sinds november 2010 voltijds werkzaam als klinisch audioloog op onze dienst. Haar interesse gaat voornamelijk uit naar de pediatrische audiologie.

Sandrien Van Vooren

is in 2010 afgestudeerd als audioloog aan de universiteit Gent. Sinds 2011 is zij voltijds werkzaam als klinisch audioloog. Haar interesseveld is momenteel nog breed en omvat zowel klinisch audiologische testing als vestibulair onderzoek. Daarnaast zet ze zich ook in voor de begeleiding van stagiairs op de dienst audiologie.


De logopedisteNele Baudonck


studeerde af als licentiaat in de logopedie en audiologie aan de UGent. In februari 2011 verdedigde ze haar doctoraatsonderzoek naar de spraakproductie bij prelinguaal dove kinderen met een cochleair implantaat en kinderen met hoorapparaten.

Een onderzoek waaraan ze 5 jaar werkte en waardoor ze in contact kwam met meerdere Vlaamse centra en therapeuten die reeds jarenlang ervaring hebben met de revalidatie van dove kinderen.

Vandaag werkt ze als logopediste in het cochleair implantteam op de afdeling NKO-heelkunde. Ze staat in voor de logopedische revalidatie van dove volwassenen en werkt daarnaast ook met kinderen met spraak- en taalontwikkelingsstoornissen.

 
De psycholoog

Jurgen Declercq


voltooide na zijn Master in de klinische psychologie een opleiding tot psychotherapeut aan de Universiteit Gent. Hij is sinds 2008 deeltijds als klinisch psycholoog  verbonden aan het Centrum voor Gehoor- en Spraakrevalidatie waar hij verantwoordelijk is voor de psychologische dimensie binnen de multidisciplinaire onderzoeken en behandelingen. Hij werkt er o.m. met kinderen/jongeren die aangemeld worden met spraak-, taal- en leerstoornissen en ook met kinderen/volwassenen met een cochleair implant. Daarnaast doet hij poliklinische consultaties op de dienst NKO-heelkunde voor diverse problematieken zoals tinnitus/oorsuizen, stemproblemen en evenwichtsstoornissen. Om de continuïteit van zorg te kunnen garanderen en verdere psychologische opvolging van de patiënt in eigen regio te kunnen voorzien, heeft hij een netwerk van psychologen – allen vertrouwd met een aantal specifieke NKO-gerelateerde problematieken – buiten het ziekenhuis uitgebouwd.De onderzoekers

Sofie Degeest

Leen Maes


heeft een doctoraat afgelegd met als titel “klinische bruikbaarheid van de rotatietest, calorisch onderzoek en vestibulaire geëvoceerde myogene potentialen”. Ze is verbonden aan de vakgroep Neus-, Keel- en Oorheelkunde, en Logopedische-Audiologische Wetenschappen, en is gespecialiseerd in evenwichtsonderzoek zowel bij volwassenen als bij kinderen. Zij is betrokken bij tal van onderzoeksprojecten rond evenwicht en gehoor.

Hannah Keppler

is halftijds werkzaam aan de vakgroep Neus-, Keel- en Oorheelkunde, en Logopedische-Audiologische Wetenschappen. In 2010 verdedigde zij haar doctoraat met betrekking tot de diagnostiek van slechthorendheid ten gevolge van overmatige lawaaiblootstelling aan de hand van otoakoestische emissies.

Birgit Philips

is voltijds werkzaam als assistente verbonden aan de vakgroep Neus-, Keel- en Oorheelkunde, en Logopedische-Audiologische Wetenschappen. Haar doctoraatsonderzoek spitst zich toe op cochleaire implantaten.
Dit doctoraatsonderzoek focust zich op het objectief en subjectief in kaart brengen van de mogelijkheden op spraakperceptievlak van CI-patiënten. Bijzondere aandacht wordt gegeven aan de low-end en high-end performers binnen deze CI-populatie.
In de klinische praktijk focust zij zich op het afnemen van gehoortesten en de afregeling van CI’s bij kinderen.


Lindsey Van Yper

is sinds september 2011 voltijds werkzaam als doctoraatsbursaal verbonden aan de vakgroep Neus-, Keel- en Oorheelkunde, en Logopedische-Audiologische Wetenschappen. Zij werkt momenteel aan een doctoraat omtrent neuromodulatie bij bimodale patiënten.

Alexandra De Kegel

is sinds 2006 werkzaam aan de vakgroep Revalidatiewetenschappen en Kinesitherapie. In oktober 2012 verdedigde ze haar doctoraat met als titel ‘invloed van een vestibulaire disfunctie op de motorische ontwikkeling van kinderen met een gehoorstoornis’. Ze is betrokken in tal van onderzoeken rond evenwicht en gehoor.

Sofie Degeest

is sinds november 2011 voltijds werkzaam als assistente verbonden aan de vakgroep Neus-, Keel- en Oorheelkunde, en Logopedische-Audiologische Wetenschappen. Haar doctoraatsonderzoek focust zich op de prevalentie en karakteristieken van tinnitus en slechthorendheid ten gevolge van overmatige lawaaiblootstelling in Vlaanderen.
 

 De audioprothesistenAnnika Degryse en Miek Devos

werken als audiologen in het Amplifon Hoorcentrum.